Prevádzkovateľ poskytuje Službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len Podmienky používania), ktoré môžu byť z času na čas doplnené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.

Používateľ súhlasí s tým, že Služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie Služby. Taktiež súhlasí s tým, že Služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou členstva v Službe a že bude mať možnosť sa z nej odhlásiť. Prihlásením cez Facebook užívateľ automaticky súhlasí s týmito podmienkami. Pokiaľ nebude výslovne určené inak, akékoľvek ďalšie nové súčasti, ktoré rozšíria doteraz ponúkané služby, vrátane nových vlastností Služby, budú podliehať týmto Podmienkam používania.

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľom Služby je spoločnosť:

Kameniczki LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 United states
info@kameniczki.online
+1 302 565 2212

Služba – internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.predam.online. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup k bohatej zbierke inzerátov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ – osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.

Server – znamená hardvérové zariadenie alebo technické zariadenie alebo softvérové riešenie slúžiace na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti Služby.

Inzerent – fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá využíva Službu na inzerovanie (predaj, kúpa, prenájom, dar, výmena, hľadanie) tovarov a služieb Používateľom.

Obsah – priestor, ktorý môže byť zobrazovaný v podobe textu, obrazu, zvuku alebo videa v elektronickej forme.

2. Základné podmienky

Služba je užívateľom poskytované zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť inzeráty na iných inzertných serveroch.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

3. Registrácia Používateľa

V prípade záujmu o využívanie rozšírených služieb musíte prehlásiť, že váš vek vás oprávňuje uzatvárať platné a záväzné zmluvy a že nie ste osoba, ktorá má na základe zákonov Slovenskej republiky alebo iných právnych predpisov nejaké obmedzenia vo využívané služieb. Tiež súhlasíte, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe, ktoré si vyžaduje registračný formulár a (b) budete udržiavať a pravidelne dopĺňať tieto informácie, aby boli vždy pravdivé, presné, platné a kompletné. Ak poskytnete nepravdivé, nepresné, nekompletné a neplatné informácie, alebo ak Prevádzkovateľ Služby nadobudne odôvodnené podozrenie, že vaše informácie sú nepravdivé, nepresné, neplatné alebo nekompletné, má právo pozastaviť alebo obmedziť váš účet a odmietnuť akékoľvek ďalšie využívanie Služieb alebo jej častí. Prevádzkovateľ sa zaujíma aj o bezpečnosť a súkromie svojich užívateľov, hlavne detí. Majte na pamäti, že Služba je navrhnutá tak, aby oslovila čo najširší okruh Používateľov.

4. Ochrana súkromia

Pri poskytovaní našich služieb rešpektujeme Vaše práva a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pravidlá, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://www.predam.online/ochrana-osobnych-udajov/

5. Prihlasovacie konto, heslo a bezpečnosť

Po ukončení registračného procesu obdržíte potvrdzovací mail ku vášmu účtu. Ste zodpovedný za udržiavanie názvu vášho účtu a hesla v tajnosti a ste tiež plne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sú vykonávané cez váš účet alebo heslo. Súhlasíte, že (a) okamžite upozorníte Prevádzkovateľa na nepovolené používanie vášho účtu alebo hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti, a (b) sa uistíte, že ste sa odhlásili zo svojho účtu po každom použití. Prevádzkovateľ nemôže a nebude zodpovedať za škody vzniknuté tým, že nedodržíte podmienky uvedené v tejto sekcii.

6. Správanie sa Používateľov Služby

Rozumejte, že za všetky informácie, údaje, text, zvuky, fotografie, grafiku, video, správy, značky alebo iné materiály, či už verejne alebo súkromne šírené, je zodpovedná osoba, od ktorej tieto materiály pochádzajú. To znamená, že vy, nie Prevádzkovateľ, ste úplne zodpovedný za to, čo odosielate, emailujete, vysielate a iným spôsobom šírite cez Službu. Prevádzkovateľ nekontroluje Obsah odosielaných informácií cez formuláre a preto neručí za presnosť, úplnosť alebo kvalitu Obsahu. Preto vedzte, že používaním služieb môžete byť vystavení Obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nepríjemný. Prevádzkovateľ nebude za žiadnych okolností nijako zodpovedný za akýkoľvek Obsah (vrátane akýchkoľvek chýb alebo vynechania Obsahu), alebo za akékoľvek straty a škody spôsobené používaním akéhokoľvek zaslaného, emailovaného, vysielaného alebo inak použitého Obsahu.

Súhlasíte, že nebudete využívať Službu na:

 • a) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hrubý, obťažujúci, protiprávny, ohováračný, vulgárny, obscénny, hanobiaci, narušujúci súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasistický, protietnický alebo inak nepríjemný,
 • b) akékoľvek ubližovanie menšinám,
 • c) vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka Služby alebo klamné vyjadrenie vzťahu s danou osobou,
 • d) pozmeňovanie údajov a identifikátorov v snahe skryť pôvod obsahu posielaného cez služby,
 • e) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý nemáte právo zverejňovať na základe zákona alebo zmluvy alebo dôverných vzťahov (ako napr. vnútorné informácie, zákonom chránené a tajné informácie na základe pracovnoprávnych vzťahov),
 • f) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý porušuje patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo
 • g) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov, nevyžiadaných mailov, reťazových listov, pyramídových hier, alebo akejkoľvek inej formy neoprávnených žiadostí, okrem okruhov, ktoré sú špeciálne na to určené
 • h) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie materiálov, ktoré obsahujú softverové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy určené na rušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia,
 • i) obmedzovanie alebo rušenie Služby, alebo serverov a sieti pripojených k Službe, alebo porušovať podmienky alebo predpisy sietí pripojených k Službe.
 • j) úmyselne alebo neúmyselne porušovanie platných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných práv,
 • k) poskytovanie materiálov alebo zdrojov (alebo ukrývanie a zatajovanie pôvodu, miesta, zdroja alebo vlastníctva) organizáciám,
 • l) sledovanie alebo iné obťažovanie ostatných,
 • m) zhromažďovanie osobných údajov o iných užívateľoch v spojení so zakázanými aktivitami

Ste si vedomí, že Prevádzkovateľ môže, ale nemusí kontrolovať Obsah, ale Prevádzkovateľ a jeho tvorcovia majú právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia prezerať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý je šírený cez Službu. Majú tiež právo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje Podmienky používania alebo je inak sporný. Súhlasíte, že musíte zhodnotiť a znášať riziko spojené s využívaním Obsahu, s jeho dôveryhodnosťou, presnosťou, kompletnosťou alebo užitočnosťou. Vzhľadom k tomu si ste vedomí toho, že sa nemôžete spoliehať na akýkoľvek Obsah získaný cez Službu.

Ste si vedomí a súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ môže uchovávať informácie o vašom účte a o obsahu a môže ich legálne zverejniť, ak si to vyžaduje zákon alebo ak si myslí, že je to nevyhnutné, a to v prípade: (a) súdneho procesu, (b) presadenia obchodných podmienok, (c) ak Obsah porušuje práva tretej strany, (d) ak to sami vyžadujete, alebo (e) ochrany práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Prevádzkovateľa, jeho používateľov a verejnosti.

Rozumiete, že Služba a softvér zahrnutý v Službe môže obsahovať bezpečnostné prvky, ktoré dovoľujú, aby boli digitálne materiály chránené a že používanie týchto materiálov podlieha pravidlám určeným Službe. Nemôžete obísť tieto pravidlá spadajúce pod Službu. Akékoľvek nepovolené zverejňovanie, reprodukcia, distribúcia alebo verejné šírenie materiálov poskytnutých službou, je prísne zakázané.

7. Zveľaďovanie Služby

Odoslaním nápadov, podnetov, dokumentov, a/alebo návrhov Prevádzkovateľovi cez Službu pre podnety alebo spätnú väzbu, beriete na vedomie a súhlasíte, že: (a) vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo proprietárne informácie; (b) Prevádzkovateľ nie je pod žiadnym záväzkom dôvernosti, explicitným či implicitným, čo sa týka príspevkov; (c) Prevádzkovateľ bude mať právo používať alebo uverejniť (alebo si vybrať nepoužívať alebo neuverejniť) takéto príspevky za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete; (d) Prevádzkovateľ môže o niečom podobnom ako sú príspevky uvažovať alebo už mať vo vývoji; (e) vaše príspevky sa automaticky stávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa bez akýchkoľvek záväzkov zo strany Prevádzkovateľ voči vám; a (f) nemáte právo na žiadnu kompenzáciu či náhradu výdavkov akéhokoľvek druhu od Prevádzkovateľa za žiadnych okolností.

8. Náhrada škody

Súhlasíte zbaviť zodpovednosti Prevádzkovateľa a jej zamestnancov, partnerov a poskytovateľom licencie proti škode z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane rozumných poplatkov za právnikov, vznesenej akoukoľvek treťou stranou kvôli alebo v dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou, vysielaním alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom Služby, vašim používaním Služby, vašim pripojením do Služby, vašim porušením Podmienok používania, alebo vašim porušením akýchkoľvek práv iných.

9. Žiadne obchodovanie so Službou

Súhlasíte, že žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, sprostredkovávať predaj alebo využívať na akékoľvek komerčné účely.

10. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

11. Zrušenie konta k Službe

Súhlasíte, že Prevádzkovateľ môže za istých okolností a bez predošlého upozornenia okamžite zrušiť váš účet k Službe. Medzi príčiny takéhoto zrušenia, okrem iného, patrí (a) nedodržania alebo porušenia podmienok používania alebo iných začlenených dohôd alebo smerníc, (b) požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní alebo od iných štátnych výkonných orgánov, (c) požiadavka vami (samo iniciované vymazania účtu), (d) prerušenie alebo modifikácia materiálov Služby (alebo akejkoľvek jej časti), (e) nečakané technické alebo bezpečnostné záležitosti alebo problémy, (f) dlhotrvajúce obdobia neaktívnosti, (g) vaša účasť na podvodných alebo protizákonných aktivitách, a/alebo (h) neplatenie akýchkoľvek poplatkov, ktoré dĺžite v spojení so Službami. Zrušenie vášho účtu zahrňuje (a) odstránenie prístupu do všetkých ponúk v rámci Služby, (b) vymazanie vášho hesla a všetkých príslušných informácií, súborov a obsahu vo vašom účte (alebo akejkoľvek jeho časti) alebo v súvislosti s ním, a (c) zakázanie ďalšieho používania Služby. Naviac, súhlasíte, že všetky zrušenia z príčiny vykoná Prevádzkovateľ podľa svojho vlastného uváženia a že Prevádzkovateľ nebude niesť právnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zrušenie vášho účtu k Službe.

12. Jednanie s Inzerentmi

Vaša korešpondencia alebo obchodné jednania s Inzerentmi alebo účasť na propagácii Inzerentov, ktorí sa objavujú na Službe alebo prostredníctvom nej, vrátane platby a dodávky príslušného tovaru alebo služieb, a akékoľvek iné podmienky, záruky alebo reprezentácie súvisiace s takýmito jednaniami, sú výhradne medzi vami a týmto Inzerentom. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek takýchto jednaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto Inzerentov na Službe.

13. Odkazy na iné stránky

Služba môže poskytovať, alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné stránky internetu alebo zdroje. Nakoľko Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za akýkoľvek Obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály na takýchto stránkach alebo zdrojoch, alebo dostupné na nich. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný, priamo či nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú, používaním alebo spoliehaním sa na takýto Obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji, alebo v spojitosti s používaním takéhoto Obsahu, tovaru alebo služieb.

14. Vlastnícke práva Prevádzkovateľa

Beriete na vedomie, že Služba a akýkoľvek potrebný softvér používaný v spojitosti so Službou obsahuje proprietárne a dôverné informácie, ktoré sú chránené platným zákonom o duševnom vlastníctve a inými príslušnými zákonmi. Ďalej beriete tiež na vedomie a súhlasíte, že Obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách alebo informáciách, ktoré sú vám prezentované prostredníctvom Služby alebo Inzerentmi, je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, značkami služby, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Súhlasíte, že nebudete modifikovať, prenajímať, dávať na leasing, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené práce, založené na Službe alebo softvéri, v celku alebo sčasti, s výnimkou prípadov, ak tak vyslovene povoľuje príslušne platný zákon alebo máte splnomocnenie od Prevádzkovateľa alebo Inzerentov.

15. Odopretie záruky

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že:

 • 1. vaše používanie Služby je výhradne na vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie výslovne odopierajú všetky záruky akéhoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel a neporušenia.
 • 2. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie nedávajú žiadnu záruku, že (a) Služba bude splňovať vaše požiadavky; (b) Služba bude neprerušovaná, načas, bezpečná alebo bez chýb; (c) výsledky, ktoré je možné získať z používania Služby budú presné alebo spoľahlivé; (d) kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iného materiálu kúpeného alebo získaného vami prostredníctvom Služby naplní vaše očakávania; a (e) akékoľvek chyby v softvéri budú opravené.
 • 3. k akémukoľvek materiálu stiahnutého alebo inak získaného prostredníctvom používania Služby pristupujete podľa svojho vlastného uváženia a na vlastné riziko, a budete výhradne zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, spôsobenú stiahnutím akéhokoľvek takého materiálu.
 • 4. žiadna informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získane od Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Služby alebo z nej, nebude zakladať žiadny záväzok, ktorý nie je výslovne uvedený v podmienkach používania.

16. Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie nebudú voči vám zodpovední za žiadne priame, nepriame, súvisiace, osobitné, následné alebo značné škody, vrátane, okrem iného, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát (dokonca aj keď Prevádzkovateľ bol upozornený na možnosť takýchto škôd), plynúcich z: (a) používania alebo neschopnosti používať Službu; (b) nákladov za zaobstaranie náhradného tovaru a služieb plynúcich z akýchkoľvek tovarov, údajov, informácií alebo služieb kúpených alebo získaných alebo správ prijatých alebo transakcií, do ktorých sa vstúpilo prostredníctvom Služby alebo z nej; (c) neautorizovaného prístupu k vašim prenosom alebo údajom, alebo ich zmeny; (d) výrokov alebo správania akejkoľvek tretej strany na Službu; alebo (e) akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej so Službou.

17. Záverečné ustanovenia

Podmienky používania zakladajú úplnú dohodu medzi vami a Prevádzkovateľom a riadia vaše používanie Služby, nahradzujúc akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Prevádzkovateľom týkajúce sa Služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby Prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany.

Bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania Služby alebo Podmienok používania, alebo sú s nimi spojené, musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo vznikla táto reklamácia resp. právne kroky, alebo bude navždy premlčaná.

Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať Službu bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.