Informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich obchodných partnerov, potenciálnych obchodných partnerov a iné dotknuté osoby o spracovaní ich osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Kameniczki LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 United states
info@kameniczki.online
+1 302 565 2212

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

V prípade, ak máte ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by ste chceli uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na poverenú osobu Prevádzkovateľa:

Karol Kameniczki
e-mail: info@predam.online
mobil: +1 302 565 2212

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a môžete ju podať e-mailom, poštou, telefonicky alebo aj osobne.

 1. Účel

  1. Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom a iným fyzickým osobám (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

  2. Ako Dotknutá osoba máte možnosť informovať sa o spracovaní Vašich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

  3. Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby ste ako Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby ste poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ máte ako Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá Vám poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.

 2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

  1. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Vás ako Dotknutých osôb, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

   Účel
   z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracúvame?
   Právny základ
   na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame?
   Kategórie Dotknutých osôb
   koho osobné údaje spracúvame?
   Kategórie osobných údajov
   aké osobné údaje spracúvame?
   (A) splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctvaosobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve), vždy podľa aktuálnej legislatívy
   • obchodní partneri
   • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
   • informácie o dodávaných službách

   Poznámka (vysvetlenie):
   Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí daní a účtovníctva (fakturácia, vedenie účtovníctva) spracúvame osobné údaje našich obchodných partnerov.

   (B) evidencia prijatej a odoslanej poštyosobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach, zákon o e-Governmente)
   • prijímatelia a odosielatelia pošty
   • meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty

   Poznámka (vysvetlenie):
   Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí vedenia prijatej a odoslanej korešpondencie spracúvame osobné údaje prijímateľov a odosielateľov pošty.

   (C) uzatváranie a plnenie zmlúv s obchodnými partnermizmluva medzi Prevádzkovateľom a obchodným partnerom (vrátane dodávateľov a spolupracovníkov) resp. predzmluvné vzťahy
   • obchodní partneri
   • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska);
   • informácie o dodaných tovaroch a poskytnutých službách; adresa pre dodanie služby;
   • emailová adresa;
   • telefonický kontakt

   Poznámka (vysvetlenie):
   Ak ste osobou, ktorá si u nás objednala služby alebo sme si u Vás my objednali tovary alebo služby, spracúvame Vaše osobné údaje na podklade zmluvy uzatvorenej s Vami (resp. na podklade predzmluvných rokovaní).

   (D) komunikácia s kontaktnými osobami obchodných partnerovoprávnený záujem
   • kontaktné osoby obchodných partnerov
   • >meno, priezvisko>
   • >pozícia>
   • kontaktné údaje (email, telefónne číslo)>

   Poznámka (vysvetlenie):
   Našimi zmluvnými partnermi sú väčšinou právnické osoby, s ktorými komunikujeme prostredníctvom tzv. kontaktných osôb. Na účely tejto komunikácie potrebujeme spracúvať osobné údaje týchto kontaktných osôb.

   (E) vymáhanie oprávnených nárokovoprávnený záujem
   • súčasní alebo minulí obchodní partneri;
   • kontaktné osoby obchodných partnerov
   • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
   • informácie o dodávaných tovaroch a službách

   Poznámka (vysvetlenie):
   V prípade nesplnenia Vašich zmluvných povinností sme (v zriedkavých prípadoch) nútení naše oprávnené nároky vymáhať. Za týmto účelom je v nevyhnutnej miere potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

   (F) marketing produktov a služieb (napr. vo forme zasielania newslettrov existujúcim a bývalým obchodným partnerom a registrovaným zákazníkom)oprávnený záujem (priamy marketing)
   • súčasní alebo minulí obchodní partneri;
   • inzerenti
   • kontaktné osoby obchodných partnerov
   • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania), alebo kontaktnej osoby obchodného partnera;
   • informácie o dodávaných službách;
   • emailová adresa

   Poznámka (vysvetlenie):
   Za účelom priameho marketingu kontaktujeme našich aktuálnych a minulých obchodných partnerov, najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb.

   (G) využívanie sociálnych sietí za účelom marketinguoprávnený záujem (priamy marketing)
   • používatelia sociálnych sietí
   • podľa nastavenia sociálnej siete a osobných údajov, ktoré v nej používateľ uviedol

   Poznámka (vysvetlenie):
   Prevádzkovateľ využíva pri svojej činnosti aj sociálne siete, ktoré môžu pri Vašej návšteve spracovať Vaše osobné údaje. Rozsah spracúvania osobných údajov je možné stanoviť v nastaveniach pri používaní konkrétnej sociálnej siete.

   (H) spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnaniepredzmluvné vzťahy
   • uchádzači o zamestnanie
   • identifikačné údaje (meno, priezvisko);
   • údaje zo životopisu

   Poznámka (vysvetlenie):
   Pri hľadaní nových zamestnancov spracúvame v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

   (I) registrácia na portáli predam.onlinesúhlas
   • registrovaní používatelia
   • email
   • heslo
   • IP adresa

   Poznámka (vysvetlenie):
   Pri registrácii na portáli predam.online spracúvame Vaše registračné údaje.

   (J) spracovanie údajov pri zadávaní inzerátov, ich úprave a pri odpovediach na inzerátyzmluva (na podklade súhlasu so všeobecnými podmienkami)
   • používatelia
   • meno a priezvisko
   •  
   • email
   • telefónne číslo
   • obsah inzerátu a/lebo odpovede naň
   • IP adresa

   Poznámka (vysvetlenie):
   Pridávať, upravovať a reagovať na inzerát môžu aj neregistrovaní používatelia. Musia však súhlasiť s všeobecnými podmienkami. V takom prípade spracúvame osobné údaje používateľov potrebné na zadávanie a úpravu inzerátov a reakciu na inzeráty.

  2. V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o bližších detailoch ohľadom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

  3. Pre úplnosť Vás týmto informujeme, že zároveň vo vzťahu k svojim obchodným partnerom (inzerentom na portáli predam.online) vystupujeme ako sprostredkovateľ. Pokiaľ budete mať záujem informovať sa o spracovaní osobných údajov zo strany týchto subjektov, je potrebné sa obrátiť priamo na nich. V prípade potreby Vám však vieme byť nápomocní a Vašu požiadavku môže týmto subjektom sprostredkovať.

 3. Kategórie príjemcov osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:
    • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje

   účtovníctvo (účel A);

   • daňový úrad (účel A);
   • prevádzkovatelia poštových a doručovateľských služieb (účel B);
   • prevádzkovateľ elektronickej schránky ÚPVS (účel B);
   • poskytovateľ hostingu a serverových služieb (účel C, I, J);
   • externí spolupracovníci – obchodníci (účel C, D, F, G);
   • advokátska kancelária (účel E);
   • súd, exekútor (účel E);
   • externí spolupracovníci – programátori a SEO optimalizátori (účel F, G, I, J);
   • poskytovatelia služieb sociálnych sietí (účel G);
   • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.
  2. Osobné údaje budú príjemcom poskytované len v nevyhnutnej miere na realizáciu daného účelu.

  3. 3.3 V prípade, ak máte ako Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

  1. Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie).
  2. Výnimku tvoria poskytovatelia služieb sociálnych sietí – ak títo majú sídlo v USA, uskutočňuje sa prenos osobných údajov do USA len v prípade, ak sa takíto poskytovatelia zúčastňujú na tzv. Privacy Shield.
 5. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe osobitného zákona, budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný zákon.
  2. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty posledného, do úvahy prichádzajúceho zmluvného nároku.
  3. Osobné údaje na marketingové účely spracúvame najdlhšie po dobu trvania 10 rokov od posledného kontaktu s Vami.
  4. Osobné údaje na účely komunikácie s obchodným partnerom a na účely vymáhania našich oprávnených nárokov sú spracúvané po dobu, po ktorú je spracúvanie na uvedený účel potrebné (najdlhšie po dobu premlčania týchto nárokov).
  5. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané do odvolania súhlasu. Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať.
  6. Na základe Vašej žiadosti Vám prostredníctvom Poverenej osoby poskytneme akékoľvek bližšie informácie o dobe, počas ktorej uchovávame Vaše osobné údaje.
 6. Informácie ohľadom cookies

  1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí opätovne uvádzať.

  2. Webová lokalita predam.online využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

   označenie cookiedruh cookieposkytovateľúčel cookie
   PHPSESSIDZákladnépredam.onlineIdentifikácia návštevníkovej relácie.
   identZákladnépredam.onlineIdentifikácia užívateĺa pre interné potreby systému.
   refZákaldnépredam.onlineIdentifikácia, či návštvník pristúpil na portál zo stránky jedného z partnerov, napr. affiliate.
   cookie_usageZákladnépredam.onlineZistenie, či je potrebné zobraziť lištu s informáciou o používaní súborov cookie.
   __cfduidZákladnécloudflare.comVyužívané na identifikáciu rozdielnych návštevníkoch zdieľajúci jednu vonkajšiu IP adresu.
   OTZAnalytickégoogle.comGoogle Analytics cookie využívané pre informácie o návštevnosti stránky.
   __utm*Analytickégoogle.comCookie využívané pre rozlíšenie jednotlivých užívateľov a užívateľských relácií.
   CONSENTAnalytckégoogle.comEvidencia potvrdenia o poskutnutí informácií o využívaní súborov cookie v sieti Google.
   _gcl_auMarketingovégoogle.comVyužívané službou Google AdSense pre účely experimentovania s reklamami naprieč stránkami využívajúich ich reklamnú sieť.
   NIDMarketingovégoogle.comUnikátny identifikátor zariadenia, určené pre cielenie reklám sieťou Google AdSense.
   AIDMarketingovégoogle.comÚdaj, ktorý pomáha reklamnej sieti Google AdSense zistiť, koľko ľudí kliká na ich reklamné jednotky
   DSIDMarketingovégoogle.comIdentifikácia špecifického používateľa v reklamnej sieti Google AdSense.
   IDEMarketingovégoogle.comZhromažďuje informácie o interakcií s reklamnými plochami v sieti Google AdSense.
   1P_JARMarketingovégoogle.comIdentifikátor na sledovanie a cielenie reklám v sieti Google AdSense.

   Viac informácií o cookies využívaných spoločnosťou Google Inc. pre analytické a marketingové účely nájdete na stránkach:

  3. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Zároveň môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postup pre vymazanie cookies je závislý na prehliadači, ktorý používate. Nižšie uvádzame odkazy na postup od poskytovateľov najpoužívanejších internetových prehliadačov:

    

 7. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

  1. Ako Dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

   [Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  2. Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  3. Ako Dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) ako Dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  4. Ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) ako Dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a ako Dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) ako Dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako Dotknutej osoby.

   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  5. Ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako Dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu.

   [Ďalšie podrobnosti, podmienky a výnimky vo vzťahu k uplatneniu práva namietať môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  6. Ako Dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na prenosnosť môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  7. Ako Dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na sťažnosť môžete ako Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

  8. Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu Vašich práv ako Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete získať u Poverenej osoby.

 8. Ďalšie informácie o osobných údajoch

  1. Ako Dotknutá osoba sa môžete u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či ste povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj sa informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.